นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์เราได้สร้างขึ้นสำหรับดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้เพื่อการเข้าเว็บไซต์ โดยคุกกี้หรือไฟล์ข้อความดังกล่าวจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น.

2. ข้อสงวนสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านรับทราบ เข้าใจ และยอมรับตกลงว่า เราตระหนักถึงความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เรายังคงสามารถแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของเรา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า.

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ของเราผ่านเว็บไซต์ รวมตลอดทั้งเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่เราโดยตรงในขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส สถานที่ตั้งหรือภูมิลำเนา หรือ จากการที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ และ/หรือ จากการรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เช่น ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลระบุตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ (Browser) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้.

4. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสาระสำคัญในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าบริการจากเราได้ หรืออาจใช้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเราไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านต้องการกลับมาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพเหมือนดังปกติ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราใหม่ทั้งหมด หรือดำเนินการตามคำแนะนำที่เรากำหนดให้ท่านปฏิบัติ.

5. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบการจัดเก็บที่มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ท่านควรเก็บ Username และ Password หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ผูกกับบัญชีไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ห้ามเขียนหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้บนสื่อใด ๆ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากเว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน ดังนั้น การที่เราดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด จึงยังไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่ง เราไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากความเสียหายหรือสูญหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของเรา.

Translate »

Compare Listings

Title Price